U bent hier: Werken aan wijken

Werken aan wijken

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE: joke.dekoninck@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw werkt in aandachtsgebieden. We merken er een concentratie van meerdere achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die elkaar bestendigen. Een combinatie van factoren verzwakt de maatschappelijke positie van bewoners. Meerdere kenmerken van de wijk zijn problematisch o.m.: woningkwaliteit, aanbod van voorzieningen, concentratie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, weinig openbaar groen, enz. Die kenmerken hebben een weerslag op de maatschappelijke positie van bewoners en brengen het gebied in een neerwaartse spiraal. Wie het zich kan veroorloven, trekt weg. Wie genoopt is te blijven, blijft gevat in de cumul van achterstelling en uitsluiting. Daarom verdienen deze wijken onze extra aandacht.

Samenlevingsopbouw tekent voor een integrale aanpak op drie sporen: we werken aan het realiseren van toegang tot sociale grondrechten. Initiatieven dragen bij tot sociale stijging en grijpen positief in op de kansenstructuur in het gebied. We verbeteren de toegang tot het dienstenaanbod door drempels aan te kaarten en weg te werken. Daarnaast ondersteunen we mensen in maatschappelijk kwetsbare posities om opnieuw aansluiting te vinden bij de lokale gemeenschap. Tenslotte beogen we dat de publieke ruimte verbindend en dynamiserend werkt. We benaderen de gebieden niet als ‘probleemgebieden’. Daarbij ondersteunen we bewoners en bouwen allianties met oplossingsinstanties en beleid.

De ervaring die we in de projecten opdoen blijft niet besloten, maar wordt gedeeld binnen de
programma’s ‘ wonen’ en ‘dienstverlening en werk’.

Jaren projectwerk rond bewonersparticipatie vond zijn neerslag in de website www.participatiewordtgesmaakt.be.  Een handig werkmiddel voor bewonersgroepen en besturen die van particiaptie werk wil maken.  

Nieuw Leven in de Nieuwe Stad - Oostende

thumbnail

Project waarbij de bewoners meebouwen aan de leefbaarheid, de rijke diversiteit en de toekomst van deze sociale hoogbouwwijk.

Lees verder >>

Buurtwerking Centrumwijk Harelbeke

thumbnail

Samen met bewoners, lokaal bestuur en diensten en organisaties maken we werk van een integrale wijkaanpak op maat van de centrumwijk.

Lees verder >>

Buurtopbouwwerk De Barakken - Menen

thumbnail

Bewoners bouwen mee aan de leefbaarheid, het samenleven in diversiteit en een positief imago en toekomstbeeld van hun wijk.

Lees verder >>

Buurtgericht werken in sociale woonwijken in Wevelgem

thumbnail

We zetten preventief in op leefbaarheid in sociale woonwijken door het uitwerken van een proactieve aanpak met de sociale huisvestingsmaatschappij, het OCMW én de bewoners de sociale woonwijken zelf.

Lees verder >>

Familiesalons - Oostende

thumbnail

Ouders ontmoeten elkaar in een laagdrempelige en veilige omgeving en worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. Een stap in de richting van preventie en bestrijding van kinderarmoede.

Lees verder >>

Buurtopbouwwerk Dierdonk-Zwartegevel in Tielt

thumbnail

Uitbouw van  een participatieve buurtwerking  waarbij lokale noden een gepast antwoord krijgen en waarbij de betrokkenheid en inzet van bewoners centraal staat. 

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Energiearmoede in de Westhoek

Meer power voor een sociaal energiebeleid

E-publicatie bundelt 5 jaar werken aan energiearmoede in de Westhoek. Resultaten, hints voor aanpak en beleidsaanbevelingen.

Lees verder